MINIMAL DEPOSIT & WD

Minimal Deposit : 25.000
MInimal Withdraw : 50.000
Minimal Pindah Dana : 20.000